شهر کوچک قانون ازدواج شناسنامه قدیمی ترین

شهر کوچک: قانون ازدواج شناسنامه قدیمی ترین پنهان کردن دانشنامه حقوقی حبس ازدواج

آیا پنهان کردن ازدواج قبلی بوسیله مرد، جرم است؟

پنهان کردن ازدواج قبلی بوسیله مرد، تا دو سال حبس دارد. قانون | ازدواج | شناسنامه | قدیمی ترین | پنهان کردن | دانشنامه حقوقی | حبس | ازدواج ..

ادامه مطلب